• -

FOTOREPORTAŻ Z WARSZTATÓW TEATRALNYCH KLASY II A

Category : Aktualności

mgr Marta Biernat


 • -

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU KLASY PIERWSZYCH

Category : Bez kategorii

Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie

w roku szkolnym 2015/2016

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty – Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami.

 2. Statut Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie

II. Terminy, sposób zapisu

1. Termin składania dokumentów : nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest w systemie elektronicznej rekrutacji od 9 marca do 31 marca 2015 r. nastronie www.portaledukacyjny.krakow.pl. Wnioski o przyjęcie do szkoły/zgłoszenia będzie można składać w SP nr 124 w Krakowie od 9 marca do 31 marca 2015 r w sekretariacie szkoły ul. Weigla 2, w godzinach 8-15 (poniedziałek-piątek).

3. Innym sposobem zapisania dziecka jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły . Druk można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca 2015 r. – w godzinach 8-15 (poniedziałek -piątek) – ul. Weigla 2 sekretariat . Administracja szkoły weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie.

3.Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) nastąpi 20 kwietnia br. o godz. 12.00 poprzez umieszczenie list w budynkach SP 124
w Krakowie przy ul. Weigla 2 i Sucharskiego 38. W dniach
21 kwietnia do 24 kwietnia 2015 rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do SP nr 124 w Krakowie.

4. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz podanie liczby wolnych miejsc nastąpi 27 kwietnia 2015. o godz. 9.00 poprzez umieszczenie list w budynkach SP 124
w Krakowie przy ul. Weigla 2 i Sucharskiego 38.

5. Termin rekrutacji uzupełniającej: 5 maja 2015 r. – 21 sierpnia 2015 r.

III. Obowiązek szkolny

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

1) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;
2) urodzone w 2009 r.

IV. Odroczenie

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

V. Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej której dzieci zamieszkałe obwodzie SP Nr 124 w Krakowie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

 2. Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności, natomiast uczniowie spoza obwodu są przyjmowani w oparciu o kryteria określone przez szkołę i w miarę wolnych miejsc.

 3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje SP nr 124 w Krakowie, dzieci przyjmuje się do wyczerpania wolnych miejsc z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów i sumy uzyskanych punktów (od największej do najmniejszej):

Lp. Kryteria rekrutacyjne, opis wymaganych dokumentów, punktacja
1) Dziecko, które w r. szk. 2014/2015 uczęszcza do oddziału zerowego w SP nr 124 w Krakowie 70 pkt

Oświadczenie rodzica

2) Dziecko, którego rodzeństwo spełnia lub spełniało w SP nr 124 w Krakowie obowiązek szkolny

Oświadczenie rodzica kandydata o spełnianiu przez rodzeństwo dziecka obowiązku szkolnego w SP nr 124 w Krakowie 9 pkt

2) Wskazanie przez rodziców dziecka Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie w pierwszym priorytecie

karta zapisu dziecka 6 pkt.

3)

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek, ciocie, wujkowie) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

Oświadczenie rodzica oraz kopia poświadczona przez rodzica kandydata dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania krewnych dziecka 5 pkt.

4) Dziecko z rodziny wielodzietnej [1]

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 4 pkt.

5) Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego[2]

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 3 pkt.

6) Dziecko objęte pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 2 pkt.

7) Dziecko niepełnosprawne

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 1 pkt.

 

4) 1] rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

5) [2] samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 1. Jeżeli po przydzieleniu kandydatom punktacji zgodnej z kryteriami opisanymi w pkt 4 części V Zasady rekrutacji w SP 124 w Krakowie kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów, zostaną oni uszeregowani w kolejności losowej (w obrębie tej samej liczby punktów).
 2. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Dyrekcja


 • -

ZMIANA NUMERU TELEFONU

Category : Bez kategorii

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie informuje, że od dnia 9 marca 2015r. ulega zmianie numer telefonu kontaktowego oraz fax do placówki w budynku szkoły przy
ul. F. Weigla 2. Nowy numer telefonu i fax to: ( 12 ) 397-10-55.

DYREKCJA


 • -

PIERWSZOKLASISTKA LAUREATKĄ MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Category : Konkursy

Młodzieżowy Dom Kultury mieszczący się przy Al. 29 Listopada zorganizował IX Konkurs na Projekt Kartki Bożonarodzeniowej
„DAR NA HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA”

Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, którego  celem było:
·    przybliżenie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
·    rozwijanie uzdolnień plastycznych
·    kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób
·    rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci.

Natomiast kryteriami oceny były:
·    walory artystyczne
·    oryginalność pomysłu i formy
·    estetyka pracy
·    samodzielność wykonania
·    możliwość przełożenia na projekt graficzny.

Spośród nadesłanych około stu prac, laureatką konkursu została uczennica klasy I b Gabrysia Zięba. W nagrodę otrzyma książkę i dyplom.

Serdecznie gratuluję sukcesu Gabrysi i życzę kolejnych.

Ewa Miłaszewska


 • -

WARSZTATY PLASTYCZNE W KLASIE I B

Category : Aktualności

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci klasy pierwszej wykonywały prezenty pod czujnym okiem Pani Kingi Sopel. Dla Babci wyklejały serca ziarenkami kawy, a dla Dziadka ulepiły breloczki z gliny w różnych kształtach. Po wyschnięciu serca naklejały na magnes, a breloczki dowolnie malowały.

Ewa Miłaszewska


 • -

ZABAWA KARNAWAŁOWA KLAS 0 – III

Category : Aktualności

4 lutego klasy młodsze naszej szkoły uczestniczyły w balu karnawałowym, który odbył się w sali gimnastycznej, ozdobionej pięknymi i samodzielnie wykonanymi przez wszystkich uczniów postaciami z bajek.

Zabawę rozpoczęliśmy od wspólnego poloneza, a potem bawiliśmy się w rytmie tańców narodowych i dyskotekowych. Atrakcją balu były konkursy, w których uczestnicy mogli wykazać się swoją szybkością, dokładnością i precyzją w jeździe na nartach, zbiciu jaja strusiego czy tańcu z balonem. Na zwycięzców czekały słodkie nagrody. Na koniec każda klasa zaprezentowała swoje piękne stroje wróżek, księżniczek, batmanów, policjantów czy postaci ze znanych bajek, których nie sposób wymienić.

Zabawa bardzo się udała i oczekujemy następnej już za rok!

Oto fotorelacja:

Ewa Miłaszewska


 • -

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE I B

Category : Aktualności

27 lutego dzieci klasy I b przywitały niecodziennych gości Babcie i Dziadków. Przygotowały dla Nich montaż słowno – muzyczny. Piękne wiersze i piosenki były podziękowaniami za ich miłość, troskę i opiekę. Rodzice natomiast przygotowali słodki poczęstunek oraz pyszne przekąski. Po bardzo udanym występie, za który otrzymali gromkie brawa, wręczyli samodzielnie wykonane prezenty serduszka na magnes i breloczki z gliny, składając serdeczne życzenia.

Z tego miejsca bardzo dziękuję Rodzicom za poczęstunek, Gościom za przybycie, a dzieciom za wspaniały występ i zachowanie.

                                                                                  Ewa Miłaszewska


 • -

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

Category : Bez kategorii

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie informuje, że rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015 / 2016 zostanie uruchomiona 9 marca 2015r. i potrwa do 31 marca 2015r.

Podobnie jak w latach ubiegłych zapis do szkoły będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych.

Aby zapisać dziecko, należy wejść na stronę internetową Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl kliknąć na baner: „Ewidencja zapisów do szkół podstawowych”. W panelu publicznym modułu „ Elemento ” można wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Weigla 2.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu. Druk można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca br. Administracja szkoły podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie.

Niezależnie od sposobu wypełnienia karty zapisu (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego ) należy złożyć ją w szkole pierwszego wyboru.

Nie złożenie w terminie do 31 marca 2015r. wypełnionej karty zapisu do szkoły spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Dyrekcja Sp 124 w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na

 „ Dni Otwarte”, które w tym roku odbędą się w dniu 9 marca 2015r. oraz 13 kwietnia 2015r. w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach :

8.50 – 11.30 zajęcia otwarte w oddziałach

15.00 –  16.30 spotkanie informacyjne z Dyrekcją szkoły oraz nauczycielami

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 późn. zm.) oraz w związku z art. 18 tejże ustawy, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu / przedszkolnemu między innymi obowiązek:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły / przedszkola,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne / przedszkolne,
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych/przedszkolnych,
 4. powiadomienia szkoły obwodowej o formie spełniania obowiązku szkolnego / przedszkolnego i zmianach w tym zakresie.

Zapisu lub podania informacji do jakiej innej szkoły niż do naszej obwodowej placówki będzie

uczęszczać Państwa dziecko należy dokonać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 lub telefonicznie (12) 658 – 34 – 19.

Informacje możecie Państwo również  uzyskać wchodząc na naszą stronę internetową tj. www.sp124.pl

Serdecznie zapraszamy !

Dyrekcja


 • -

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU ZEROWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Category : Bez kategorii

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie informuje, że rekrutacja do oddziału zerowego w roku szkolnym 2015 / 2016 zostanie uruchomiona  9 marca 2015r. i potrwa do 31 marca 2015r.

Podobnie jak w latach ubiegłych zapis będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji do oddziałów zerowych do szkół podstawowych.

Aby zapisać dziecko, należy wejść na stronę internetową Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl kliknąć na baner: „ Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych”. W panelu publicznym modułu „ Formico ” można wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału zerowego w szkole podstawowej, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Weigla 2.

Innym sposobem zapisania dziecka jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu. Druk można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca br. Administracja szkoły podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie.

Niezależnie od sposobu wypełnienia karty zapisu (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego ) należy złożyć ją w szkole / przedszkolu pierwszego wyboru.

Nie złożenie w terminie do 31 marca 2015r. wypełnionej karty zapisu do szkoły spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Dyrekcja Sp 124 w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na

 „ Dni Otwarte”, które w tym roku odbędą się w dniu 9 marca 2015r. oraz 13 kwietnia 2015r. w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach :

8.50 – 11.30 zajęcia otwarte w oddziałach

15.00 –  16.30 spotkanie informacyjne z Dyrekcją szkoły oraz nauczycielami.

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 późn. zm.) oraz w związku z art. 18 tejże ustawy, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu / przedszkolnemu między innymi obowiązek:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły / przedszkola,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne / przedszkolne,
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych/przedszkolnych,
 4. powiadomienia szkoły obwodowej o formie spełniania obowiązku szkolnego / przedszkolnego i zmianach w tym zakresie.

Zapisu lub podania informacji do jakiej innej szkoły niż do naszej obwodowej placówki będzie

uczęszczać Państwa dziecko należy dokonać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 lub

telefonicznie (12) 658 – 34 – 19.

Informacje możecie Państwo również  uzyskać wchodząc na naszą stronę internetową tj. www.sp124.pl

Serdecznie zapraszamy !

Dyrekcja


 • -

Z ŻYCIA ZERÓWKI

Category : Aktualności

„Mikołaj”

W grudniu i styczniu w oddziale zerowym bardzo dużo się działo. Do naszej szkoły często przybywa dużo miłych gości, ale 03.12.2014r. przybyło dwóch i to bardzo niezwykłych, wyjątkowych i długo oczekiwanych przez dzieci.
Uczniowie spotkali się z magikiem, prezentującym wiele ciekawych i zadziwiających sztuczek oraz ze Świętym Mikołajem, który jak wszystkim wiadomo zawsze ma niespodzianki – prezenty.

„Jasełka”

Niewątpliwie okres Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pachnący, pełen magii, radości. To także czas refleksji, nadziei i serdecznych spotkań w gronie najbliższych. W tym roku oddział zerowy zaprezentował przed starszymi koleżankami i kolegami oraz pracownikami szkoły jasełka o Narodzeniu Bożej Dzieciny. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne. Nie zabrakło również bożonarodzeniowych i noworocznych życzeń podczas dzielenia się opłatkiem.

mgr Magdalena Zadwórna


Archiwa