• -

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU – TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 124 W KRAKOWIE

Category : Bez kategorii

1.     Z terenu obiektu w godzinach zajęć szkoły  mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz pracownicy SP nr 124.   Po tych zajęciach teren obiektu na zewnątrz budynku dostępny jest również dla mieszkańców środowiska – dzieci, okolicznej młodzieży, dorosłych : a) w okresie wiosenno-letnim  do godz. 20;  b) w okresie jesiennym – do godz. 17; c) w okresie zimowym teren obiektu jest  niedostępny.

2. Nauczyciele SP nr 124 w Krakowie odpowiadają za dzieci powierzone ich opiece, w czasie prowadzonych przez siebie zajęć,  imprez sportowych, innych uroczystości szkolnych  oraz nadzoru przerw śródlekcyjnych odbywających się na terenie obiektu szkoły.

3. Z boisk i urządzeń sportowych należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Na wszystkich boiskach i terenach zielonych zabroniona jest jazda rolkami, rowerami, motorowerami, skuterami itp. Na boisku o sztucznej nawierzchni oprócz w/w zabroniony jest również wjazd wózkami dziecięcymi oraz używanie obuwia typu „korki” oraz obuwia damskiego zakończonego spiczastym obcasem.

5.  Z terenu obiektu osoby niepełnoletnie (dzieci do lat 18) mogą korzystać jedynie pod opieką osób dorosłych.   Za osoby niepełnoletnie korzystające z terenu wokół budynków szkoły przed i po zajęciach organizowanych przez szkołę odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność prawną wobec osób i mienia ponoszą rodzice/opiekunowie prawni ucznia;  osoby pełnoletnie za bezpieczeństwo, odpowiedzialność prawną wobec osób i  mienia odpowiadają osobiście. Obowiązuje 100% odpłatność za usunięcie wyrządzonych szkód materialnych.

6. Korzystający z obiektu ma obowiązek  sprawdzić stan techniczny boisk i urządzeń, z których ma zamiar skorzystać.  W przypadku zauważenia usterek musi natychmiast powiadomić dyrektora szkoły lub – w godzinach po zajęciach szkolnych – pracownika obsługi pełniącego dyżur w budynku szkoły.

7. Grupy zorganizowane, chcące korzystać z obiektu, zobligowane są do podpisania z dyrektorem szkoły umowy najmu.

8. Na terenie obiektu -boisk, terenach zielonych wokół budynków szkoły, jezdni chodników, parkingów itp. obowiązuje zakaz: zaśmiecania terenu; niszczenia i uszkadzania terenu; dewastowania urządzeń sportowych, ogrodzeń, bramek, koszy, słupów, siatek itp.; wspinania się na ogrodzenie, bramy, mury, śmietniki itp.; zakłócania spokoju i porządku publicznego; palenia przedmiotów, substancji itp. oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych; wprowadzania zwierząt; spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, przebywania osób nietrzeźwych, palenia tytoniu oraz innych (niewymienionych w niniejszym regulaminie) czynów, które są zabronione prawem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. 16.09.2015 r.

Dyrektor SP nr 124
w Krakowie

 


  • -

ZARZĄDZENIE NR 17/2014/15

Category : Bez kategorii

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (z późn. zm.)

W związku z ukończeniem z robót budowlanych – remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 124 ul. Weigla 2 w Krakowie z dniem 17 września 2015 r. teren obiektu SP nr 124 przy ul. Weigla 2 zostaje przywrócony do użytkowania, zgodnie z obowiązującym na terenie SP nr 124 w Krakowie regulaminem korzystania z obiektów szkoły.


  • -

SUKCES UCZNIÓW Z KLASY III A W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „POLSKA W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM”

Category : Konkursy

Podejmując się udziału w tym konkursie uczniowie klasy II a wykonali na zajęciach artystycznych prace plastyczne wybierając jeden z tematów:

  • „Mój ulubiony bohater narodowy”
  • „Najważniejsze wydarzenia z historii Polski”
  • „Moja Ojczyzna – Polska”.

Na ogłoszenie wyników czekaliśmy aż do września, ale było warto, bo dwoje uczniów (już z klasy III a) zostało wyróżnionych w tym ogólnopolskim konkursie. Są nimi Joanna Mikuła, która narysowała piękną polską przyrodę oraz Piotr Popowski, który narysował turniej rycerski.

Prace plastyczne napłynęły z całej Polski między innymi z Poznania, Torunia, Krakowa, Krynicy Morskiej, Wejherowa. Konkurs zorganizowała Gmina Trąbki Wielkie oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Na gdańskiej starówce w sali Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego odbył się finał konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Dodatkowa nagrodą jest wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Laureatom gratuluję i życzę dalszych sukcesów!!!

Marta Biernat

wychowawca klasy III a


Archiwa