• -

WIELKANOCNE WARSZTATY FLORYSTYCZNE W DWORZE CZECZÓW

Category : Aktualności

mgr Marta Biernat


  • -

I MIEJSCE W FINALE V EDYCJI OGÓLNOSZKOLNEGO KONKURSU ,,PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA”

Category : Konkursy

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że w V edycji konkursu ,,Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce.
Od pięciu lat Konkurs organizowany jest przez Zespół Koordynacyjny ds. Bezpieczeństwa Dzielnicy XII Miasta Krakowa, w ramach programu BEZPIECZNY KRAKÓW.
Finał konkursu poprzedzony był zajęciami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzonymi w klasach szóstych w ramach działań Zespołu Koordynacyjnego ds. Bezpieczeństwa Dzielnicy XII M. Krakowa.

pierwsza-pomoc

Jeszcze raz bardzo dziękujemy zwycięskiemu zespołowi, który swoją pracą i zaangażowaniem doprowadził naszą szkołę do sukcesu.

Nasi zwycięscy:

Anna Mroczkowska VIa
Maja Trzebunia VIa
Jakub Radzik VIa

szkolny koordynator konkursu
mgr Monika Kasprzyk


  • -

FOTOREPORTAŻ Z WARSZTATÓW TEATRALNYCH KLASY IIIA (MARZEC)

Category : Aktualności

mgr Marta Biernat


  • -

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Category : Bez kategorii

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są dzieci z rocznika 2010 oraz 2011.

Dyrekcja


  • -

REKOLEKCJE DLA UCZNIÓW

Category : Bez kategorii

                                          17 lutego 2016

Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół

publicznych

ministerstwo

W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych MEN przypomina o zasadach wynikających z przepisów oświatowych.

Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów na ich podstawie z zajęć szkolnych nie  oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na  celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Z tego względu szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów i klasówek.

Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Dyrekcja


Archiwa